O projektu

Vsakemu sodelujočemu učencu in dijaku bomo podarili kartico, s katero lahko brezplačno obišče vse dogodke, ki so jih v naš program vključili partnerji projekta. Vstop je prost tudi za enega odraslega spremljevalca osnovnošolskega otroka. Vsi sodelujoči, ki bodo v šolskem letu obiskali vsaj 11 dogodkov bodo prejeli diplomo “Ambasador kulture” in različne praktične nagrade.


Namen projekta “Ambasador kulture – kulturna značka” je …

KAKO?

… z zagotavljanjem brezplačnih vstopov na prireditve, dinamičnimi predstavitvami in komunikacijo preko trendovskih komunikacijskih kanalov …

KOMU?

… učencem in dijakom celjske regije …

KAJ?

… vrhunsko umetnost predstaviti kot pomemben del kakovostnega in izpolnjenega bivanja ter eno od relevantnih komponent družabnega življenja, jih izobraziti in opremiti z instrumentarijem za razumevanje osnovnih sestavin posameznih umetniških izrazov ter jih motivirati k samostojnemu obiskovanju prireditev in kritični presoji umetniških del in izvedb.


Projekt lahko kot komplementarna dopolnilna dejavnost sprejetim šolskim programom s sodobnejšimi in bolj individualnimi pristopi aktivno pripomore k:

  1.      Uresničevanju temeljne človekove pravice do izobraževanja in sodelovanja na kulturnem področju. Splošna deklaracija o človekovih pravicah zagotavlja vsakomur, da sodeluje v kulturnem življenju kot ustvarjalec kulturnih dobrin in storitev, posrednik ali kot sprejemnik. Kultura je prepoznana kot kvaliteta posameznikovega vsakdanjega življenja. Široka in kakovostna kulturno-umetnostna vzgoja zagotavlja ustrezno uresničevanje te pravice v procesu izobraževanja.
  2.      Razvijanju ustvarjalnosti, saj kulturno-umetnostna vzgoja spodbuja razvijanje ustvarjalnosti v skladu z danimi potenciali.
  3.      Razvijanju individualnih sposobnosti – konsenz pedagoških strokovnjakov je, da umetnostna vzgoja spodbuja razvoj čustveno-motivacijskih, socialnih, spoznavnih ter telesno-gibalnih kompetenc. Spodbuja domišljijo, iniciativnost, inovativnost, svobodo in kritično mišljenje, krepi avtonomijo, zavest o kulturni identiteti itn. Omogoča torej celostni razvoj posameznika.
  4.      Izboljšanju kakovosti izobraževanja, saj uvajanje kulturno-umetnostnih vsebin v pouk dviga raven vzgojno-izobraževalnega dela, spodbuja medpredmetno povezovanje, prenos znanj in spretnosti med različnimi predmeti in področji ter nadgrajuje cilje splošnih in strokovnoteoretičnih predmetov, praktičnega pouka in področij dejavnosti. Uvajanje kulturno-umetnostnih vsebin se smiselno vključuje v življenje in delo vrtca/šole: v središče postavlja otroka/mladostnika, razvija njegove zmožnosti, nadarjenost ter upošteva njegove interese.
  5.      Razvijanju estetske občutljivosti in kritičnega odnosa do kulture in umetnosti.
  6.      Spodbujanju k zavedanju in izražanju lastne kulture, nam omogoča spoznavanje drugih kultur, uči in krepi strpnost in razumevanje drugačnosti ter medkulturni dialog; prispeva tudi k posameznikovi vključenosti v družbo.
  7.      Dviganju ravni kulturne zavesti, ki je, kot jo opredeljuje Evropski parlament, eden izmed pogojev za vključenost v odprto družbo, ki temelji na avtonomiji in svobodi posameznika. Tako kultura postane povezovalni dejavnik družbenega razvoja.
  8.      Zavedanju pomena kulture, saj stik z raznoliko umetnostjo omogoča spoznavanje in zavedanje pomena kulturne dediščine. Spodbuja varovanje in ohranjanje umetniških stvaritev, ki so pomembne za lokalno, evropsko in svetovno kulturno dediščino.