O projektu

Ob prijavi k projektu dobite kartico, s katero lahko obiščete več kot 70 vrhunskih koncertov, filmskih projekcij, gledaliških predstav in likovnih razstav v Celju.

Prijavijo se lahko vsi celjski učenci in dijaki. Sodelovanje je popolnoma brezplačno!

Ob obisku dogodka lahko svojo prisotnost potrdite na naši spletni strani, mi pa bomo vaše obiske spremljali in najbolj entuziastične obiskovalce ob koncu leta tudi nagradili!


Namen projekta “Ambasador kulture – kulturna značka” je …

KAKO?

… z zagotavljanjem brezplačnih vstopov na prireditve, dinamičnimi predstavitvami in komunikacijo preko trendovskih komunikacijskih kanalov …

KOMU?

… učencem in dijakom celjske regije …

KAJ?

… vrhunsko umetnost predstaviti kot pomemben del kakovostnega in izpolnjenega bivanja ter eno od relevantnih komponent družabnega življenja, jih izobraziti in opremiti z instrumentarijem za razumevanje osnovnih sestavin posameznih umetniških izrazov ter jih motivirati k samostojnemu obiskovanju prireditev in kritični presoji umetniških del in izvedb.


Projekt lahko kot komplementarna dopolnilna dejavnost sprejetim šolskim programom s sodobnejšimi in bolj individualnimi pristopi aktivno pripomore k:

  1.      Uresničevanju temeljne človekove pravice do izobraževanja in sodelovanja na kulturnem področju. Splošna deklaracija o človekovih pravicah zagotavlja vsakomur, da sodeluje v kulturnem življenju kot ustvarjalec kulturnih dobrin in storitev, posrednik ali kot sprejemnik. Kultura je prepoznana kot kvaliteta posameznikovega vsakdanjega življenja. Široka in kakovostna kulturno-umetnostna vzgoja zagotavlja ustrezno uresničevanje te pravice v procesu izobraževanja.
  2.      Razvijanju ustvarjalnosti, saj kulturno-umetnostna vzgoja spodbuja razvijanje ustvarjalnosti v skladu z danimi potenciali.
  3.      Razvijanju individualnih sposobnosti – konsenz pedagoških strokovnjakov je, da umetnostna vzgoja spodbuja razvoj čustveno-motivacijskih, socialnih, spoznavnih ter telesno-gibalnih kompetenc. Spodbuja domišljijo, iniciativnost, inovativnost, svobodo in kritično mišljenje, krepi avtonomijo, zavest o kulturni identiteti itn. Omogoča torej celostni razvoj posameznika.
  4.      Izboljšanju kakovosti izobraževanja, saj uvajanje kulturno-umetnostnih vsebin v pouk dviga raven vzgojno-izobraževalnega dela, spodbuja medpredmetno povezovanje, prenos znanj in spretnosti med različnimi predmeti in področji ter nadgrajuje cilje splošnih in strokovnoteoretičnih predmetov, praktičnega pouka in področij dejavnosti. Uvajanje kulturno-umetnostnih vsebin se smiselno vključuje v življenje in delo vrtca/šole: v središče postavlja otroka/mladostnika, razvija njegove zmožnosti, nadarjenost ter upošteva njegove interese.
  5.      Razvijanju estetske občutljivosti in kritičnega odnosa do kulture in umetnosti.
  6.      Spodbujanju k zavedanju in izražanju lastne kulture, nam omogoča spoznavanje drugih kultur, uči in krepi strpnost in razumevanje drugačnosti ter medkulturni dialog; prispeva tudi k posameznikovi vključenosti v družbo.
  7.      Dviganju ravni kulturne zavesti, ki je, kot jo opredeljuje Evropski parlament, eden izmed pogojev za vključenost v odprto družbo, ki temelji na avtonomiji in svobodi posameznika. Tako kultura postane povezovalni dejavnik družbenega razvoja.
  8.      Zavedanju pomena kulture, saj stik z raznoliko umetnostjo omogoča spoznavanje in zavedanje pomena kulturne dediščine. Spodbuja varovanje in ohranjanje umetniških stvaritev, ki so pomembne za lokalno, evropsko in svetovno kulturno dediščino.